Gebruiksvoorwaarden OutdoorNL B.V.

Deze Gebruiksvoorwaarden – die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect online, via elk mobiel toestel, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze (mobiele) website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een Boeking te maken via welk platform (hierna te noemen de ‘Website/platform’) dan ook, erkent de gebruiker en stemt de gebruiker ermee in dat hij de onderstaande Gebruiksvoorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat van het Platform wordt gemaakt. 

OutdoorNL is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op het Platform te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van het Platform onder de aandacht gebracht. Indien de gebruiker het Platform blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteer de gebruiker daarmee de gewijzigde of aangevulde Gebruikersvoorwaarden onherroepelijk.

Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de door OutdoorNL B.V. aangeboden online Boekingsservice (inclusief het faciliteren van de betalingsservice) van uitjes, activiteiten en evenementen van de website zijn eigendom van, worden beheerd en aangeboden door OutdoorNL B.V. en worden alleen aangeboden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op onderstaande voorwaarden.

Onze relatie met Organiserende partners is onderworpen aan aparte algemene voorwaarden die de relatie bepaalt met elk van deze Organiserende partners. Houd er rekening mee dat Organiserende partners hun eigen algemene voorwaarden hebben, toepassen en/of eisen ermee akkoord te gaan, en hun eigen huisregels hebben met betrekking tot (het deelnemen aan) de door hen aangeboden uitjes, activiteiten en evenementen.

Definities

“OutdoorNL”, “wij”, “we” of “onze”: OutdoorNL B.V., gevestigd te Hurdegaryp, met KvK-registratie: 71455779.

Platform”: de (mobiele) website en app waar de service beschikbaar, eigendom is van, gecontroleerd, beheerd, onderhouden en/of gehost wordt door OutdoorNL.

“Service”: de online Boekingsservice en gefaciliteerde betalingen van producten en diensten die aangeboden worden door Organiserende partners.

“Content”: het geheel aan informatie dat door OutdoorNL via het platform ter beschikking wordt gesteld.

Organiserende partner: de professionele aanbieder van uitjes, activiteiten en evenementen die voor Boeking beschikbaar worden gesteld op het platform.

“Boeking”: de boekingsaanvraag, de boeking en betaling van uitjes, activiteiten en evenementen die op het platform voor Boeking beschikbaar worden gesteld.

Algemeen

 1. Via dit platform biedt OutdoorNL een online platform aan waar Organiserende partners hun producten en diensten voor Boeking kunnen aanbieden en waar gebruikers van het Platform Boekingen kunnen maken.   
 2. Als via het Platform een Boeking wordt gemaakt met de door gebruiker aangegeven Organiserende partner(s), wordt een contractueel bindende relatie (overeenkomst) aangegaan met deze Organiserende partner(s). Wij zullen vanaf het moment dat de Boeking is gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de Organiserende partner(s); wij zullen de gegevens van uw Boeking naar de betreffende Organiserende partner(s) sturen en wij sturen u een bevestigingsmail voor en ten behoeve van de Organiserende partner(s). De Organiserende partner is verantwoordelijk voor en draagt zorg voor een adequate uitvoering van de tussen Organiserende partner(s) en u gesloten overeenkomst. OutdoorNL is niet aansprakelijk voor de diensten of de producten die de Organiserende partner of andere zakenpartner aanbiedt.
 3. De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze service is gebaseerd op informatie die de Organiserende partners ons verschaffen. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze diensten. Daarom zullen wij deze informatie verifiëren, zo nodig corrigeren en redigeren. Plaatsing van de informatie geschiedt onder onze verantwoordelijkheid. Elke Organiserende partner is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de informatie die op zijn eigen website dan wel andere uitingen van de Organiserende partner wordt getoond. Ons Platform is geen en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau, de classificatie of het aantal sterren van enige Organiserende partner of zijn faciliteiten, locatie, producten of diensten die beschikbaar wordt gesteld.

                                                                       

Verantwoordelijkheden OutdoorNL

 1. OutdoorNL stelt het Platform ter beschikking op basis van een inspanningsverplichting. OutdoorNL garandeert niet dat het Platform te allen tijde, ononderbroken, zonder storingen of volledig beschikbaar zal zijn. OutdoorNL is tegenover de gebruiker op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet of gedeeltelijk beschikbaar zijn, (tijdelijk) gedeeltelijk niet of niet volledig functioneren of (tussentijds) uitvallen van het Platform. Ook kan niet worden gegarandeerd dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken, waaronder die van providers van betaaldiensten, optimaal gebruik en toegang zullen bieden.
 2. OutdoorNL en alle aan haar gelieerde personen zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van gebruiker of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van) de website, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de Content of als gevolg van malware, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van OutdoorNL.
 3. OutdoorNL is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op het Platform aan te brengen.
 4. OutdoorNL behoudt zich het recht voor om het Platform onaangekondigd en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens gebruiker (tijdelijk) te blokkeren, het gebruik ervan te beperken of deze buiten werking te stellen ten behoeve van het doorvoeren van wijzigingen, onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan.
 5. OutdoorNL behoudt zich het recht voor, ter eigen beoordeling, gebruikers van het Platform te weigeren dan wel toegang tot het Platform te blokkeren indien zij daartoe genoodzaakt is krachtens wet of gerechtelijke uitspraak en/of er zwaarwegende redenen zijn om aan te nemen dat op ongeoorloofde wijze gebruik wordt gemaakt van het Platform dan wel indien er in strijd wordt gehandeld met de Gebruikersvoorwaarden.
 6. OutdoorNL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door OutdoorNL ingeschakelde derden, tekortkomingen van toeleveranciers van OutdoorNL alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen en andere onvoorziene, buiten de directe invloedsfeer van OutdoorNL gelegen omstandigheden.
 7. OutdoorNL is niet aansprakelijk voor welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de Organiserende  partner of door een Organiserende partner ingeschakelde derde wiens diensten direct of indirect deel uitmaken van de Boeking.
 8. OutdoorNL is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoon- en toerekenbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van uw Boeking zoals uiteengezet in de bevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan).

Uw verantwoordelijkheden  

 1. Een gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van het Platform.
 2. Door het maken van een Boeking met een Organiserende partner, gaat u akkoord met de relevante algemene voorwaarden en huisregels van die Organiserende partner die van toepassing kunnen zijn op uw Boeking, inclusief de verleende diensten en/of producten die worden aangeboden door de Organiserende partner. Bedoelde algemene voorwaarden en huisregels kunnen worden verkregen bij de desbetreffende Organiserende partner.
 3. U erkent en gaat ermee akkoord dat de betreffende Organiserende partner(s) als enige verantwoordelijk is voor en alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoering van de uit de Boeking voortvloeiende overeenkomst op zich neemt. Klachten of claims met betrekking tot de uitvoering van de uit de Boeking voortvloeiende overeenkomst moeten worden ingediend en behandeld door de Organiserende partner.
 4. Om uw Boeking naar behoren te kunnen voltooien en deze te beveiligen, dient u uw juiste e-mailadres te gebruiken. OutdoorNL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verkeerd ingevoerde e-mailadressen of foutieve telefoon- of creditcardnummers.
 5. U bent gehouden OutdoorNL tijdig te informeren over veranderingen die relevant zijn voor een adequate dienstverlening door OutdoorNL.
 6. OutdoorNL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele rechtstreekse communicatie met de Organiserende partner(s) op of via diens platform. OutdoorNL kan niet garanderen dat een verzoek of bericht (naar behoren en tijdig) ontvangen/gelezen, nageleefd, uitgevoerd of geaccepteerd wordt door de Organiserende partner(s).
 7. Voor het bekijken, wijzigen of annuleren van uw Boeking verwijzen wij naar uw bevestigingsmail, waarin de relevante instructies staan. Houd er rekening mee dat er overeenkomstig de annulerings-, (vooruit)betalings- en no-show voorwaarden van de Organiserende partner(s) mogelijk kosten in rekening kunnen worden gebracht voor uw annulering en dat vooruitbetalingen mogelijk niet worden terugbetaald. Wij raden u aan om de annulerings-, (vooruit)betalings- en no-show voorwaarden van de Organiserende partner(s) zorgvuldig te lezen voordat u uw Boeking gaat maken. Vergeet ook niet om uw betalingen tijdig te doen, mocht dat vereist zijn.
 8. OutdoorNL wijst u er volledigheidshalve op dat in voorkomende gevallen deelname aan een uitje, activiteit of evenement een goede medische conditie en toestand vereist. Een deelnemer is en blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de inschatting dat hij in voldoende medische conditie is om deel te nemen. OutdoorNL sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit.  
 9. Deelname aan een uitje, activiteit of evenement geboekt via het Platform geschiedt op eigen risico. OutdoorNL of aan OutdoorNL gelieerde personen zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook en hoe ook genaamd, die een deelnemer lijdt of in de toekomst mocht lijden als gevolg van deelname aan een via het Platform geboekt uitje, activiteit of evenement.
 10. Een deelnemer aan een via het Platform geboekt uitje, activiteit of evenement vrijwaart OutdoorNL en aan OutdoorNL gelieerde personen voor schade van welke aard dan ook die deze deelnemer of een nabestaande lijdt of in de toekomst mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan via het platform gereserveerd uitje, activiteit of evenement.
 11. Gebruiker vrijwaart OutdoorNL en aan OutdoorNL gelieerde personen voor alle aanspraken die voortvloeien uit handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door OutdoorNL gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houden met dergelijke aanspraken zullen op gebruiker worden verhaald.

Privacy

 1. Door deelname aan een via het Platform geboekt uitje, activiteit of evenement wordt bij voorbaat toestemming verleend aan OutdoorNL voor openbaarmaking op welke wijze dan ook van alle beeldmateriaal dat tijdens of rond het uitje, activiteit of evenement gemaakt wordt waarop een deelnemer geheel of gedeeltelijk zichtbaar is.
 2. OutdoorNL doet er alles aan om de privacy van gebruikers van het platform te waarborgen. In het privacy beleid van OutdoorNL (linkje opnemen) staat omschreven hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens.  OutdoorNL verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn voor het in stand houden van het Platform en voor administratie en het beheer van de Boeking.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. De gebruiker is ervan op de hoogte en erkent dat OutdoorNL de exclusieve intellectuele en andere eigendomsrechten bezit van OutdoorNL.nl waaronder doch niet uitsluitend het merk, het concept, de websitebestanden en de niet-persoonlijke content, wereldwijd, doch uitgezonderd de open-source componenten die zijn gebruikt binnen OutdoorNL.nl. Een overzicht is op te vragen via info@outdoornl.nl.
 2. OutdoorNL heeft tevens het exclusieve recht om het concept en de software geheel of gedeeltelijk door te ontwikkelen en het gebruik daarvan geheel of gedeeltelijk middels licenties aan derden ter beschikking te stellen. Tevens heeft zij het exclusieve recht om applicaties ten behoeve van gebruik door derden te ontwikkelen en commercieel uit te nutten.
 3. Indien OutdoorNL dan wel derden correcties, verbeteringen of aanvullingen in OutdoorNL aanbrengen, rust op de gewijzigde onderdelen van OutdoorNL.nl het intellectuele eigendomsrecht van OutdoorNL. Indien voornoemde rechten ongeacht de reden niet bij OutdoorNL berusten, dienen de voornoemde rechten aan OutdoorNL te worden overgedragen middels een schriftelijke akte. Een derde partij, van wiens intellectuele eigendom, al dan niet met diens instemming, gebruik is gemaakt om wijzigingen aan te brengen, kan nimmer eigendomsrechten claimen op enig onderdeel van OutdoorNL.

Prijzen/betalingen

 1. Gebruik van het Platform is gratis. In tegenstelling tot veel andere partijen, brengen wij niets in rekening brengen voor onze diensten.
 2. Prijzen staan inclusief BTW vermeld op de website. Eventuele andere heffingen of toeslagen die worden opgelegd, worden door Organiserende partner apart vermeld en in rekening gebracht.

Vragen, opmerkingen en klachten

Met vragen, opmerkingen, tips, ideeën, verzoeken en klachten met betrekking tot het Platform en de dienstverlening door OutdoorNL kun je contact met ons opnemen via dit emailadres: (info@outdoornl.nl)

Toepasselijk recht

Op de Gebruiksvoorwaarden en dienstverlening door OutdoorNL is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden is bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de Gebruiksvoorwaarden.