Gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect (via onze distributeurs) online, via elk mobiel toestel, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze (mobiele) website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken via welk platform (hierna te noemen de ‘Website’) dan ook, erken je en stem je ermee in dat je de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de online reserveringsservice van uitjes, activiteiten en evenementen van de website zijn eigendom van, worden beheerd en je aangeboden door OutdoorNL B.V. en worden alleen aangeboden voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op onderstaande voorwaarden.

Inhoud

 • 0. Definities
 • 1. Algemeen
 • 2. Gebruiksrechten
 • 3. Verantwoordelijkheden van OutdoorNL
 • 4. Jouw verantwoordelijkheden
 • 5. Privacy beleid
 • 6. Gedragscode
 • 7. Duur en beëindiging van het gebruik/ de gebruiksovereenkomst
 • 8. Financieel
 • 9. Intellectueel eigendomsrecht
 • 10. Aansprakelijkheid
 • 11. Aanvullende voorwaarden voor bezoekers
 1. Definities

“OutdoorNL”, “wij”, “we” of “onze” houdt in OutdoorNL B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, kvk-nummer: 71455779, gevestigd en kantoorhoudende aan de Bodaanstraat 4 te Hurdegaryp, verder te noemen ‘OutdoorNL’.

“Website” houdt in de (mobiele) website en app waar de Service beschikbaar, eigendom is van, gecontroleerd, beheerd, onderhouden en/of gehost wordt door OutdoorNL.

“Diensten” houdt in de online reserveringsservice (waaronder de facilitering van betalingen) van verschillende producten en diensten die van tijd tot tijd beschikbaar worden gesteld door Aanbieders op het Platform.

“Aanbieder” houdt in de aanbieder van uitjes, activiteiten en evenementen (bijv. Outdoor uitjes, (water)sportactiviteiten, en welke andere buitenactiviteit of gerelateerd(e) product of dienst dan ook die van tijd tot tijd beschikbaar voor reservering wordt gesteld op de Website.

 1. Algemeen
  1.1 Via deze website bieden wij (OutdoorNL B.V. en haar geaffilieerde (distributie)partners) een online platform aan waar wij producten en diensten van Aanbieders voor reservering adverteren, en waar bezoekers van de Website dergelijke reserveringen (te weten de reserveringsservice) kunnen maken. Als u een reservering maakt via OutdoorNL.nl, dan gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met de Aanbieder bij wie u reserveert of een product of dienst (zoals van toepassing) afneemt. Wij zullen vanaf het moment dat u uw reservering heeft gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de Aanbieder; wij zullen de gegevens van uw reservering naar de betreffende Aanbieder(s) sturen en wij sturen u een bevestigingsmail voor en ten behoeve van de Aanbieder.

1.2 De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze Diensten is gebaseerd op de informatie die de Aanbieders ons verschaffen. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze diensten, maar wij zullen de informatie niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke inhoudelijke fout dan ook. Ons Platform is geen (en dient ook niet te worden beschouwd als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau, de classificatie of het aantal sterren van enige Aanbieder (of zijn faciliteiten, locatie, producten of diensten) die beschikbaar wordt gesteld.

1.3 Onze Diensten worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, reserveringen, tickets, producten of diensten dan ook die op ons Platform worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (bijv. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

1.4 Door gebruik te maken van OutdoorNL.nl en/of door “akkoord” aan te vinken op de desbetreffende vraag op de website, stem je in met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en tevens met alle regels en procedures behorend bij het gebruik van de diensten en producten van OutdoorNL.nl en treedt de overeenkomst (de “Gebruiksovereenkomst”) voor het gebruik van OutdoorNL.nl tussen jou en OutdoorNL in werking. Indien je het niet eens bent met deze Gebruiksvoorwaarden mag je geen gebruik maken van OutdoorNL.nl

1.5 Vragen en opmerkingen over deze voorwaarden kun je sturen naar (info@OutdoorNL.nl)

1.6 OutdoorNL behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke regels en procedures te wijzigingen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van toepassing zijn na publicatie op OutdoorNL.nl. Door het gebruik van OutdoorNL.nl na de publicatie van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden ga je akkoord met die gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

1.7 Indien deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing worden verklaard op een specifieke overeenkomst en er ontstaat een conflict tussen twee bepalingen, prevaleren de afspraken zoals vastgelegd in de specifieke overeenkomst.

1.8   Deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van OutdoorNL.nl worden beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

2.    Gebruiksrechten
2.1   Je verkrijgt, met de in deze voorwaarden nader benoemde restricties, het niet-exclusieve gebruiksrecht op het gebruik van OutdoorNL.nl daarbij inbegrepen de aangeboden producten, diensten, informatie en documentatie.

2.2   Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van OutdoorNL.nl. Het is jou niet toegestaan OutdoorNL.nl te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met OutdoorNL, bijvoorbeeld door een inschrijving en acceptatie door OutdoorNL als aanbieder.

2.3   Het is niet toegestaan (delen van) diensten, waaronder de website, (delen van) de applicatie, broncodes, bijbehorende documentatie dan wel ander door OUTDOORNL aangeboden materiaal op welke wijze dan ook, direct of indirect (middels derden) te kopiëren, dupliceren, te wijzigen, te verhuren en/of te verkopen, behoudens schriftelijke toestemming van OUTDOORNL.

2.4  Het gebruiksrecht kan door jou niet aan derden worden overgedragen. Je geeft OutdoorNL bij voorbaat het recht om zonder uw toestemming (delen van) de Gebruiksovereenkomst over te dragen aan de aan haar gelieerde bedrijven dan wel aan een derde partij in het geval van een fusie of overname van OutdoorNL. Indien dit geschiedt heeft OutdoorNL de verplichting je hieromtrent te informeren via de website.

2.5  Je dient bij het gebruik van OutdoorNL.nl steeds de instructies van de website op te volgen.

2.6  Reverse engineering (het onderzoek van de website op technische aspecten) of decompilatie (van onderdelen) van aangeboden diensten van OutdoorNL.nl, zoals de website en applicaties, is niet toegestaan. In het geval je over de broncode wenst te beschikken om comptabiliteit met een andere applicatie te verwezenlijken, dien je vooraf een schriftelijk verzoek bij OutdoorNL in te dienen via info@outdoornl.nl, waarbij OutdoorNL nadere voorwaarden kan stellen, waaronder doch niet uitsluitend voorwaarden met betrekking tot de werkzaamheden, kosten, geheimhouding, concurrentie en intellectueel eigendom.

3.  Verantwoordelijkheden OutdoorNL
3.1  OutdoorNL stelt de website OutdoorNL.nl ter beschikking.

3.2 OutdoorNL kan niet garanderen dat de website altijd bereikbaar is en volledig en foutloos functioneert. Ook wordt niet gegarandeerd dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken, waaronder de providers van betaaldiensten, optimaal gebruik en toegang zullen bieden. OutdoorNL kan er niet voor instaan dat het door jou beoogde doel bereikt wordt. OutdoorNL kan niet beloven dat de informatie die je op de website aantreft altijd correct is en betrouwbaar. Elke aansprakelijkheid op de punten genoemd in dit artikel wordt door OutdoorNL op voorhand afgewezen. OutdoorNL kan eveneens geen zekerheid bieden over de bruikbaarheid en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, maar neemt uw klachten hierover altijd in behandeling.

3.3   OutdoorNL zal zich inspannen om adequate technische, organisatorische en fysieke veiligheidsmaatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden onbevoegd toegang kunnen krijgen tot de systemen, programma’s en opgeslagen data gebruikt voor de terbeschikkingstelling van OutdoorNL.nl.

3.4  OutdoorNL.nl blijft in ontwikkeling, en zal van tijd tot tijd worden geactualiseerd en gewijzigd. Je bent je ervan bewust en erkent dat OutdoorNL.nl onderworpen is aan regelmatig onderhoud, wat effect kan hebben op de beschikbaarheid van OutdoorNL.nl. OutdoorNL is tevens gerechtigd bepaalde onderdelen of functies van OutdoorNL.nl (tijdelijk) stop te zetten, zonder hiervoor aan enige vorm van (schade)vergoeding gehouden te zijn. Indien mogelijk zal OutdoorNL gebruikers via de website (tijdig) informeren doch je dient je ervan bewust te zijn dat dit niet altijd mogelijk is.

4. Jouw verantwoordelijkheden
4.1  Je wordt verzocht OutdoorNL.nl te informeren omtrent alle veranderingen die relevant zijn voor de adequate uitvoering van OutdoorNL.nl.

4.2 Als gebruiker van OutdoorNL.nl dien je je te houden aan de wet- en regelgeving die van toepassing is, internationaal, nationaal en lokaal.

4.3  Je vrijwaart OutdoorNL tegen iedere vorm van aansprakelijkheid of klachten van derden in verband met (de inhoud van) het dataverkeer, waaronder doch niet uitsluitend het verwerken van persoonsgegevens, het transporteren van data en/of het uitvoeren van commerciële activiteiten in strijd met relevante wet- en regelgeving en/of in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden via OutdoorNL.nl en afkomstig van jezelf of jouw apparatuur.

4.4 Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid, voor het op een verantwoorde wijze trainen en voor gezond sporten of deelnemen aan een activiteit, uitje of evenement. Het beoordelen van informatie of adviezen die via OutdoorNL.nl wordt aangeboden is aan jou. Houd te allen tijde rekening met je lichaam en neem bij lichamelijke klachten of twijfel over je conditie altijd contact op met een (sport)arts. OutdoorNL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel dat gebruikers mogelijk lijden ten gevolge van het opvolgen van adviezen of informatie die door of via OutdoorNL.nl wordt gepubliceerd.

5.   Privacy
5.1 OutdoorNL.nl maakt gebruik van een versleutelde verbinding (SSL): een manier om verbindingen tussen webbrowser en webserver te beveiligen.

5.2  Je bent verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens, zowel voor je eigen gegevens die door jou openbaar worden gemaakt en/of worden verwerkt als voor de gegevens van andere gebruikers die je mogelijk via OutdoorNL.nl ontvangt.

5.3 Door gebruik te maken van de website stem je uitdrukkelijk in met het opnemen van je (persoons)gegevens in de persoonsregistratie van OutdoorNL.nl. Het verwerken van deze persoonsgegevens is bedoeld voor administratie en het beheer van de door jou afgenomen diensten van OutdoorNL.nl. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor OutdoorNL. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens jouw toestemming of in de gevallen wanneer OutdoorNL hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. Het voorgaande heeft geen betrekking op het verwerken van gegevens die niet rechtstreeks tot je herleidbaar zijn.

5.4 Met uitzondering van de door jezelf gepubliceerde persoonsgegevens, is OutdoorNL verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door OutdoorNL.nl noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de Gebruiksovereenkomst. OutdoorNL vrijwaart je van aansprakelijkheid in het geval dat je in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van OutdoorNL.

5.5 OutdoorNL gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Door het gebruik van OutdoorNL.nl ga je akkoord met het Privacy beleid van OUTDOORNL zoals opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

5.6 Na afloop van evenementen kan OutdoorNL publiek beschikbare informatie, zoals lijsten met uitslagen van evenementen, blijven publiceren. Overige informatie kan geanonimiseerd gebruikt blijven worden voor functionaliteiten die gebaseerd zijn op statistische gegevens uit het verleden. Het betreft hier gegevens die niet direct tot je herleidbaar zullen zijn.

6.  Gedragscode
6.1  Er dient op een technisch en organisatorisch verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van OutdoorNL.nl en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is niet toegestaan OutdoorNL.nl en de overige aangeboden faciliteiten zodanig te gebruiken dat:
a) zich beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van OutdoorNL.nl en/of derden;
b) er verstoringen in de websiteperformance en/of in het gebruik kunnen optreden;
c) andere gebruikers last ondervinden
Daarbij wordt met name doch niet uitsluitend gedacht aan verstoringen ten gevolge van misconfiguratie.

6.2  Het is verboden om OutdoorNL.nl en/of overige aangeboden faciliteiten te benutten voor activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan, die wat betreft inhoud of strekking strijdig zijn of, naar algemene normen gemeten strijd op kunnen leveren met de goede zeden of de openbare orde, die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden of die de neutraliteit en/of de goede naam van OutdoorNL.nl en/of haar gebruikers in diskrediet brengen. Hieronder vallen onder andere doch niet uitsluitend de volgende handelingen en gedragingen:
a) het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten;
b)   spamming waaronder hier verstaan wordt: het ongevraagd verspreiden van  reclameboodschappen en overige mededelingen dan wel het voor derden mogelijk maken of aanzetten daartoe
c)   het misbruiken van de website voor het verkrijgen, bewaren, en/of verspreiden van pornografische afbeeldingen en teksten dan wel het misbruiken van de website om in contact te treden met andere gebruikers met seksuele bedoelingen;
d) elk misbruik van de website voor het voorbereiden dan wel uitvoeren van criminele activiteiten
e)  stalking, discriminatie, intimidatie en/of bedreiging van gebruikers, dan wel het aanzetten tot deze activiteiten;
f) verspreiding dan wel op enige andere wijze voor derden beschikbaar te stellen van content die als beledigend of schokkend ervaren kan worden;
g) politieke activiteiten
h)   opslag en verspreiding van virussen, worms en andere destructieve activiteiten;
i) hacken: het zonder toestemming binnendringen van accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of OutdoorNL.nl en/of het verrichten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt of daartoe aanzet.

6.3 OutdoorNL zal bij constatering van een overtreding of misdrijf waarbij gebruik is gemaakt van de website en/of de aangeboden faciliteiten aangifte doen dan wel haar medewerking verlenen aan opsporingsactiviteiten van de politie.

6.4  OutdoorNL behoudt zich het recht voor, ter eigen beoordeling, gebruikers te weigeren. Voorts heeft OutdoorNL het recht om, indien zij daartoe genoodzaakt zijn krachtens wet of rechterlijke uitspraak en/of er zwaarwegende redenen zijn om aan te nemen dat middels OutdoorNL.nl inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, dan wel indien er in strijd wordt gehandeld met de Gebruiksvoorwaarden, het gebruik van OutdoorNL.nl en de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en/of zijn verplichtingen op te schorten. Daarbij kan OutdoorNL bepalen dat de opschorting van de rechten of de stopzetting of weigering van een account/gebruiker van tijdelijke aard is en (aanvullende) voorwaarden stellen voor (hernieuwde) toelating tot de website en/of de faciliteiten.

6.5 OutdoorNL en/of derden zullen nimmer aansprakelijk zijn voor door jou en/of derden geleden schade, ongeacht de aard van de schade, voortvloeiend uit de in artikel 6.4 bedoelde onregelmatigheden als ook uit de genomen maatregelen jegens jou. De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de onder artikel 6.4 door en/of ten behoeve van OutdoorNL genomen maatregelen onverkort van toepassing onverlet het feit dat OutdoorNL ook de werkelijk geleden schade op jou kan verhalen.

6.6  Indien de ernst van je handelen en/of niet handelen dit rechtvaardigt of wanneer je je onrechtmatige dan wel onregelmatige handelen continueert na een waarschuwing en een tijdelijke stopzetting, heeft OutdoorNL het recht de Gebruiksovereenkomst per direct te ontbinden, zonder dat OutdoorNL tot enige schadevergoeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

7.  Duur
7.1  De Gebruiksovereenkomst tussen jou en OutdoorNL voor het gebruik van OutdoorNL.nl wordt gesloten op het moment van uw aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden op de wijze zoals beschreven in artikel 1.3. De Gebruiksovereenkomst tussen je en OutdoorNL wordt gesloten voor de periode dat je gebruik maakt van OutdoorNL.nl.

7.2  Beide partijen zijn ten allen tijde en zonder opgaaf van redenen gerechtigd om de Gebruiksovereenkomst op te zeggen. Dit kan schriftelijk bij annulering van een door jou geboekt uitje of (deelname aan een) evenement.

7.3 Na beëindiging van de Gebruiksovereenkomst tussen jou en OutdoorNL ben je niet langer gerechtigd gebruik te maken van OutdoorNL.nl. Indien je dit wenst kunt je opnieuw toetreden. Alle gegevens moeten op dat moment opnieuw worden ingevoerd.

7.4 Ook na beëindiging van de overeenkomst tussen jou en OutdoorNL blijf je onverkort gehouden aan de regels omtrent privacybescherming en het respecteren van de auteursrechten en andere eigendomsrechten van andere gebruikers. OutdoorNL zal op haar beurt ook je privacy en eigendomsrechten beschermen voor zover zij nog over gegevens beschikt.

8.  Prijzen/betalingen

8.1 Onze Diensten zijn gratis. In tegenstelling tot veel andere partijen, zullen wij je niets in rekening brengen voor onze Diensten of extra (reserverings)toeslagen aan de prijs van uitjes toevoegen. Nadat de eindgebruiker de dienst of het product van de Aanbieder heeft geconsumeerd of nadat de gast bij de accommodatie heeft verbleven (en heeft betaald), betaalt de Aanbieder een commissie (bijv. een klein percentage van de productprijs (bijv. Prijs per persoon)) aan OutdoorNL.

8.2  Prijzen staan inclusief BTW vermeld op de website. Eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd worden apart vermeld. De verschuldigde bedragen zullen steeds inclusief BTW en inclusief eventuele bijzondere heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.

8.3 Voor betalingen van facturen die niet gekoppeld zijn aan de faciliteiten van de website maar afzonderlijk worden verstuurd geldt een betalingstermijn 14 dagen. Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen wordt een betalingsherinnering gestuurd; deze heeft tevens te gelden als ingebrekestelling.

8.3 Bij geschillen over facturen zal OutdoorNL steeds het onbetwiste deel betalen.

9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1  De gebruiker is ervan op de hoogte en erkent dat OutdoorNL de exclusieve intellectuele en andere eigendomsrechten bezit van OutdoorNL.nl waaronder doch niet uitsluitend het merk, het concept, de website bestanden en de niet-persoonlijke content, wereldwijd, doch uitgezonderd de open-source componenten die zijn gebruikt binnen OutdoorNL.nl. Een overzicht is op te vragen via info@Outdoornl.nl

9.2 OutdoorNL heeft tevens het exclusieve recht om het concept en de software geheel of gedeeltelijk door te ontwikkelen en het gebruik daarvan geheel of gedeeltelijk middels licenties aan derden ter beschikking te stellen. Tevens heeft zij het exclusieve recht om applicaties ten behoeve van gebruik door derden te ontwikkelen en commercieel uit te nutten.

9.3  Indien OutdoorNL dan wel derden correcties, verbeteringen of aanvullingen in OutdoorNL.nl aanbrengen, rust op de gewijzigde onderdelen van OutdoorNL.nl het intellectuele eigendomsrecht van OutdoorNL. Indien voornoemde rechten ongeacht de reden niet bij OutdoorNL berusten, dienen de voornoemde rechten aan OutdoorNL te worden overgedragen middels een schriftelijke akte. Een derde partij, van wiens intellectuele eigendom, al dan niet met diens instemming, gebruik is gemaakt om wijzigingen aan te brengen, kan nimmer eigendomsrechten claimen op enig onderdeel van OutdoorNL.nl

9.4  Het is je niet toegestaan om direct dan wel door een derde, zaken waarop intellectuele dan wel andere eigendomsrechten rusten, te verwijderen uit OutdoorNL.nl

10.  Aansprakelijkheid
10.1  Voor aansprakelijkheid wordt verwezen naar voorgaande artikelen. Voorts is OutdoorNL niet aansprakelijk voor de gevolgen van hacking. OUTDOORNL heeft uitgebreide maatregelen genomen om de website en de gegevens van gebruikers te beschermen maar kan desondanks geen 100% garantie afgeven. Indien zij constateert dat de website gehackt is zal zij je direct hiervan in kennis stellen.

10.2  Voor zover op grond van de Gebruiksovereenkomst en in afwijking van het reeds gestelde, toch een grond zou bestaan voor aansprakelijkheid van OutdoorNL, is deze aansprakelijkheid gemaximeerd, met inachtneming van artikel 10.4, tot vergoeding van uitsluitend de directe schade en tot maximaal het bedrag exclusief BTW dat betaald is voor een betreffend evenement, activiteit of uitje.

10.3  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan redelijke en bewijsbare kosten die gemaakt zijn:
a) ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
b) voor reparatie, herstel of vervanging;
c) ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.

10.4  Aansprakelijkheid van OutdoorNL voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vertragingsschade, reputatieschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door jou, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op jou, is nadrukkelijk uitgesloten.

10.5  Buiten de in artikel 10 genoemde gevallen rust op OutdoorNL geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

11. Aanvullende bepalingen voor bezoekers
11.1 Met vragen, klachten, opmerkingen, tips, ideeën en verzoeken kun je contact met ons opnemen via dit emailadres: (info@OutdoorNL.nl)

11.2 OutdoorNL doet er alles aan om de kwaliteit van de diensten hoog te houden. Indien desondanks een evenement, uitje of activiteit niet aan je verwachtingen voldoet zal OutdoorNL, indien zij na onderzoek constateert dat je klacht gegrond is, het betaalde geld retourneren in de vorm van een tegoedbon, of een andere acceptabele oplossing voorstellen.

11.3 Bezoekers zijn consumenten en voor hen geldt de bescherming die de wet biedt aan consumenten.